કરવેરાના નામ અને દરવારી -
 
નગરપાલિકાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી વિવિધ સેવાઓ માટેના યુઝર ચાર્જીસ / વેરાના લેવામાં આવતા દરની વિગતો દર્શાવતું પત્રક.
ખાસ પાણી વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
સામાન્ય પાણી વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
ખાસ સફાઇ વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
સામાન્ય સફાઇ વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
600
1800
2400
0
0
0
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
 
લાઇટ / દીવાબત્તી વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
ગટર / ડ્રેનેજ વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
મિલકત વેરો (વાર્ષિક દર રૂ.માં)
અન્ય વેરા (વાર્ષિક દર રૂ.માં)  (નામ અને વિગતો સ્પષ્ટ દર્શાવવી
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
રહેઠાણ
બિન રહેઠાણ
રહેઠાણ
વાણિજ્ય (કોમર્શીયલ)
ઔદ્યોગિક (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ)
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
મીલ્કત
વેરાના
૧પ ટકા
120
480
480
6.65
10.65
0
0
0