શહેર -
 
શહેરીકરણની ઝડપી પ્રક્રિયાને ધ્યાિને લઇ શહેરીજનોને તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના વિરાટ પડકારને પહોંચી વળવા તથા સુંદર, સ્વઆચ્છ, અને વિકાસલક્ષી શહેર બની રહે અને વિકાસ માટેની જરૂરીયાતોને ધ્યાજનમાં રાખીને રાજય સરકારશ્રી સ્વર્ણિમ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના, નાણાપંચ,એસ.બી.એમ., અમૃતધારા યોજના તથા નગરપાલિકાને મળેલ ખાસ નાણાંકીય સહાયથી તથા નગરપાલિકા પોતાના ભંડોળમાંથી તેમજ લોકસહકાર વડે શહેરીજનોને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ પુરી પાડવા બોટાદ નગરપાલિકા ધ્વાીરા શ્રેણીબધ્ધા વિકાસ કામોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે.