અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
ગેસ એજન્‍સી -
 
વિગત
ફોન નંબર
સાંઇનામ ગેસ પોઇન્‍ટ 9998650195
સુનિલ ગેસ એજન્‍સી (ઇન્‍ડેન ગેસ) 251620,252345
ભારત ગેસ એજન્‍સી 252518
સુનિલ ગેસ (બુકીંગ) 242518,252345,
નામદાર ગેસ એજન્‍સી (ભારત ગેસ) 252518,252675
કૃણાલ એન્‍ટરપ્રાઇઝ (રીલાયન્‍સ) 251293
એન્‍કર કલોક (રીલાયન્‍સ) 243043,252942
શકિત એન્‍ટરપ્રાઇઝ (રીલાયન્‍સ) 242204,242854
શાહ પ્રોવિઝન (રીલાયન્‍સ) 252651
ગુજરાત એલ. પી. જી. બોટલીંગ 255169
મારૂતિ ગેસ એજન્‍સી 255204
મહેતા રવિ હરીલાલ (સ્‍ટાફ) 242518
પરમાર નિતિન એલ. (સ્‍ટાફ) 242518,254755
વાઘેલા મુકેશ 242518,254753
સુનિલ ગેસ એજન્‍સી 251620
સુનિલ ગેસ ( બુકિંગ) 242518
નામદાર ગેસ એજન્‍સી 242518
આર . કે. લાઇટ હાઉસ 242204