ડાઉનલોડ -
 
 
નગરપાલિકા ક્લાર્ક / નાયબ હિસાબનીશ પરીક્ષા(ધોળકા,નડીયાદ,બોટાદ,સુરેન્દ્રનગર) પરીક્ષા તારીખ : ૨૬/૦૩/૨૦૨૩
View Your OMR Sheet 
Important Links