અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
સરકારી કચેરીઓ -
 
વિગત
સરનામું
ફોન નંબર
રીઝર્વ બેન્‍ક ઓફ ઇન્‍ફીયા
ન્‍યુ દિલ્‍હી
23710538
સિવીલ હોસ્પિટલ
અમદાવાદ
22683721/ 31
રાજસ્‍થાન હોસ્પિટલ
અમદાવાદ
22866311/ 12/ 13
વી.એસ.હોસ્પિટલ
અમદાવાદ
26577621/ 22/ 23/ 24/ 25
ઇન્‍ડીયન હાર્ટ ફાઉન્‍ડેશન એન્‍ડ રીસર્ચ
અમદાવાદ
26927900/ 8200
સ્‍ટલીઁગ હોસ્પિટલ
અમદાવાદ
27481415/ 27485767
ગુજ.કેન્‍સર એન્‍ડ રીસર્ચ હોસ્પિટલ
અમદાવાદ
22681451
એકસપોર્ટ - ઇમ્‍પોર્ટ બેન્‍ક ઓફ ઇન્ડિયા
અમદાવાદ
26576852/ 43
ધી જોઇન્‍ટ કમિશ્નર ઓફ ઇન્‍કમ ટેક્ષ
ભાવનગર
2520320
પ્રોવિડન્‍ટ ફંડ ઇન્‍સ્પેકટર
ભાવનગર
2439749
ડી. આર. એમ. ઓફિસ (રેલ્‍વે)
ભાવનગર, પરા
2445482
સર્વિસ ટેક્ષ - આસિ. કમિશ્નર
ભાવનગર
2520740
સેન્‍ટ્રલ એકસાઇઝ એન્‍ડ કસ્‍ટમ
ભાવનગર
2439672
ફુડ એન્‍ડ ડ્રગ કંટ્રોલ - આસિ. કમિશ્નર
ભાવનગર
2515760
ભાવનગર યુનિવર્સિટી
ભાવનગર
2520193
કલેકટર ઓફિસ
ભાવનગર
2427756
આર. ટી. ઓ. ઓફિસ
ભાવનગર
2424004
જીલ્‍લા પંચાયત
ભાવનગર
2422661
સર.ટી.હોસ્પિટલ કંપાઉન્ડર
ભાવનગર
2427524