મુખ્‍યઅધિકારીઓની યાદી -
 
મુખ્‍યઅધિકારીઓની ચાર્જની વિગત -
અનું.નં.
મુખ્‍યઅધિકારીશ્રીનું નામ
હોદ્દો
સમયગાળાની વિગત
૧.
શ્રી બી.પી.મોટકા નાયબ મામલતદાર (રેવન્‍યુ) તા. ૧૯/૦૯/૯૬ થી ૧૮/૧૧/૯૬
ર.
શ્રી આર.આઇ.પઠાજ્ઞ ચીફ ઓફિસર, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૧૯/૧૧/૯૬ થી ૧૮/૦૨/૯૭
૩.
શ્રી એચ.બી.ગાજા નાયબ મામલતદાર (મ.ભ.યો.) તા. ૧૯/૦ર/૯૭ થી ૧પ/૦પ/૯૭
૪.
શ્રી બી.એલ.ગીડા એકાઉન્‍ટન્‍ટ, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૧૬/૦પ/૯૭ થી ર૮/૦૭/૯૭
પ.
શ્રી આર.આઇ.પઠાજ્ઞ ચીફ ઓફિસર, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ર૯/૦૭/૯૭ થી ૧પ/૦૮/૯૭
૬.
શ્રી સી.એલ.ભીકડીયા ફુડ ઇન્‍સ્પેકટર, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૧૬/૦૮/૯૭ થી ૩૦/૦૮/૯૭
૭.
શ્રી આર.આઇ.પઠાજ્ઞ ચીફ ઓફિસર, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૩૧/૦૮/૯૭ થી ૩૧/૧ર/૯૭
૮.
શ્રી બી.સી.પંડયા હેડ કલાર્ક, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૦૧/૦૧/૯૮ થી ૩૧/૦૩/૯૮
૯.
શ્રી આર.આઇ.પઠાજ્ઞ ચીફ ઓફિસર, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૦૧/૦૪/૯૮ થી ૩૦/૦૮/૯૮
૧૦.
શ્રી બી.એલ.ગીડા એકાઉન્‍ટન્‍ટ, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૩૧/૦૮/૯૮ થી ર૦/૦ર/૦૦
૧૧.
શ્રી આર.ટી.ધોળા નાયબ મામલતદાર, (રેવન્‍યુ) તા. ર૦/૧ર/૦૦ થી ર૬/૦ર/૦૧
૧ર.
શ્રી બી.એસ.શાહ મામલતદાર તા. ર૭/૦ર/૦૧ થી ર૮/૦૬/૦૧
૧૩.
શ્રી એમ.ડી.સાતા નિવૃત્ત મામલતદાર તા. ર૯/૦૬/૦૧ થી ૩૧/૧ર/૦૧
૧૪.
શ્રી બી.એલ.ગીડા એકાઉન્‍ટન્‍ટ, બોટાદ નગરપાલિકા તા. ૦૧/૦૧/૦ર થી ૩૦/૦પ/૦ર
૧પ.
શ્રી એચ.ડી.મેવાડા ચીફ ઓફિસર તા. ૦૧/૦૬/૦ર થી ર૯/૦૭/૦૩
૧૬.
શ્રી એસ.ડી.તબીયાર મામલતદાર તા. ૦૧/૦૮/૦૩ થી ૧૧/૦૧/૦૪
૧૭.
શ્રી એ.એચ.પટેલ ઇચા.ચીફ ઓફિસર મદદનીશ ઇજનેર, ગુ.હા.ભાવનગર તા. ૧ર/૦૧/૦૪ થી ૦પ/૦૭/૦૪
૧૮.
શ્રી બી.પી.વ્‍યાસ ચીફ ઓફિસર તા. ૦૬/૦૭/૦૪ થી ૦૯/૦૬/૦૮
૧૯.
શ્રી એસ.કે.કટારા ચીફ ઓફિસર તા. ૧૦/૦૬/૦૮ થી ૦ર/૧૧/૧૪
ર૦.
શ્રી એસ.યુ.ઠીમ ચીફ ઓફિસર તા. ૦૩/૧૧/૧૪ થી ૩૦/૧૧/૧પ
ર૧
શ્રી ગૌતમ વી.મીયાણી ચીફ ઓફિસર તા. ૦૧/૧ર/૧પ થી ર૮/૦૧/૧પ
૨૨
શ્રી સંજય ટી રામાનુજ ચીફ ઓફિસર તા. ર૮/૦૧/૧પ થી ર૩/૧૦/૧૭
૨૩
શ્રી પાર્થવન ગોસ્વામી ચીફ ઓફિસર તા. ર૪/૧૦/૧૭ થી ૦૩/૦૮/૧૮
૨૪
શ્રી પાંચાભાઇ વી. માળી ચીફ ઓફિસર ૦૪/૦૮/૧૮ થી તા.૧૯/૧ર/૧૯
૨૫
શ્રી રધજીભાઈ એચ. પટેલ ચીફ ઓફિસર ર૦/૧ર/૧૯ થી તા.૦૪/૦ર/રર
૨૬
શ્રી પ્રેરકભાઈ પટેલ ચીફ ઓફિસર તા.૦પ/૦ર/રર થી ૦૯/૦૩/રર
૨૭
શ્રી મુકેશભાઈ એમ. વાધેલા ચીફ ઓફિસર તા.૧૦/૦૩/રર થી તા.૦૯/૦પ/રર
૨૮
શ્રી દિવ્યાંગભાઈ ગજેરા ચીફ ઓફિસર તા.૧૦/૦પ/રર થી તા.૧૦/૦૭/રર
૨૯
શ્રી મુકેશભાઈ એમ. વાધેલા ચીફ ઓફિસર તા.૧૧/૦૭/રર થી તા.૦ર/૦૪/ર૩
૩૦
શ્રી પાર્થવન જી ગોસ્વામી ચીફ ઓફિસર તા.૦૩/૦૪/ર૩ થી આજ દિન સુધી