ઇ-નગર -
 
     બોટાદ નગરપાલિકામાં ઈ-નગર અંતર્ગત ટેક્ષ વિભાગ, શોપ, વ્યવસાય વેરા વિભાગ, ટી.પી. વિભાગ, કાયર્રત છે.