ઇ-ગવર્નન્‍સ -
 
     બોટાદ નગરપાલિકામાં પે-રોલ, જન્‍મ-મરણ નોંધણી, શોપ એન્‍ડ એસ્‍ટા, તેમજ ટેક્ષ વિભાગને ઇ-ગવર્નન્‍સ કરેલ છે.