અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
નગરપાલિકા -
 
કર્મચારીનું નામ
વિભાગ
હોદ્દો
મોબાઈલ નંબર
દિનેશભાઈ હરજીભાઈ ચાવડા સામાન્ય વહીવટ ક્લાર્ક ૯૬૬૨૫૧૪૪૬૦
મુકેશભાઈ બટુકભાઈ ધોરીયા હિસાબી મ્યુ. એકાઉન્ટન્ટ ૯૭૧૪૬૪૧૧૯૪
મનોજભાઈ રવિશંકરભાઈ રાવળ વેરા ઈ.ટેક્ષ ઈન્સ્પેક્ટર ૯૬૬૨૫૧૪૪૨૮
રાજુભાઈ દેવાયતભાઈ ડેરૈયા શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઈ.શોપ ઈન્સ્પેક્ટર ૯૯૦૪૯૯૯૯૮૦
ચિન્મયભાઈ યોગેશભાઈ જોશી બાંધકામ મ્યુ.એન્જીનીયર ૮૧૬૦૪૧૦૫૧૫
રોહિતભાઈ ઓધવજીભાઈ જાદવ પાણી પુરવઠા/ટાઉન પ્લાનીગ મ્યુ.એન્જીનીયર ૯૬૨૪૩૦૩૮૩૮
રાજેશભાઈ ઓઢાભાઈ ધાધલ અગ્નિશમન ફાયર ઓફીસર ૯૫૧૨૧૦૦૧૦૧
સંજયભાઈ નટવરભાઈ રાઠોડ લાઈટ વાયરમેન ૯૯૦૪૧૧૭૧૧૯
દેવેન્દ્રભાઈ બચુભાઈ માઢક સેનિટેશન સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર ૭૫૭૪૮૭૦૦૫૬