કાર્યરત વિભાગો -
 
 
વિભાગની યાદી
સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ
હિસાબી વિભાગ
વેરા વિભાગ
ટેકનીકલ વિભાગ
પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યPવસ્થાઠ વિભાગ
ટાઉન પ્લાઠનીંગ વિભાગ
ફાયર વિભાગ
આરોગ્ય વિભાગ
અન્ય વિકાસલશી (NULM)