કાર્યરત વિભાગો -
 
 
વિભાગની યાદી
સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ
હિસાબી વિભાગ
વેરા વિભાગ
શોપ એન્‍ડ એસ્‍ટાબ્‍લીશમેન્‍ટ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્‍યવસ્‍થા વિભાગ
ટાઉન પ્‍લાનીંગ
અગ્નિશમન સેવા અને વાહન વિભાગ
લાઇટ વિભાગ
આરોગ્‍ય વિભાગ