શૈક્ષણિક માહિતી -
 
1.
‘વિદ્યાભારતી સંચાલિત‘ કવિશ્રી બોટાદકર આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ
2.
શ્રી વિનોદભાઇ મોહનભાઇ સાકરિયા મહિલા આર્ટસ કોલેજ-બોટાદ.
3.
સરકારી હાઇસ્‍કૂલ
4.
શ્રીમતી લીલાવંતીબહેન જયંતીલાલ અમૃતલાલ શાહ ગર્લ્‍સ હાઇસ્‍કુલ
5.
વિદ્યાભારતી ટ્રસ્‍ટ સંચાલિત શ્રી એમ. ડી. શાહ વિદ્યાલય
6.
શ્રીમતી આર. સી. એ. શાહ બોયઝ હાઇસ્‍કૂલ - બોટાદ.
7.
ભારતીય સંસ્‍કૃતિ સેવા ટ્રસ્‍ટ - સાંદીપનિ શાળા
8.
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ - બોટાદ
9.
શ્રી શિવગંગા સંગીત વિદ્યાલય - બોટાદ
10.
શ્રી તખ્‍તસિંહજી જાહેર લાયબ્રેરી તથા સ્‍વ. નાગરદાસ ઝવેરચંદ કામદાર વાચનાલય
11.
ઈન્‍ડસ્‍ટ્રીયલ ટેકનીકલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ (આઇ. ટી. આઇ.)