ઔદ્યોગિક માહિતી -
 
     પાણીની તંગીથી આમેય બોટાદને વિરાટકાય ઉદ્યોગો પરવડે જ નહિ, પરંતુ કપાસ અને ખાદ્ય અનાજોની ખેતી કરતી આ વિસ્‍તારની પ્રજામાં કપાસના જિનિંગ કરી, પ્રેસિંગ કરી દેશના સ્પિનિંગ, વિવિંગ ઉદ્યોગને કાચો માલ પૂરો પાડવાનો ઉદ્યોગ આ શહેરના સાહસિકોને પરવડે તેવો હોઇ, અહીં મોટી સંખ્‍યામાં જિનિંગ ફેકટરીઓ થઇ શકી છે. અને તેમાંથી નભી શકે તેટલી પ્રેસિંગ ફેકટરીઓ થઇ છે. ઝવેરી જિનિંગ અને કાઠિયાવાડી જિનિંગ આ શહેરના મૂળ એકમો છે. આજે તો પાળીયાદ રોડ ઉપર અનેક નવાં એકમો ઊભાં થયાં છે. તેલીબિયાં પીલીને પેકીંગ દ્વારા ખાદ્ય - અખાદ્ય તેલો તૈયાર કરવાની પ્રોસેસીંગ ફેકટરીઓ પણ ચાલે છે.
     મશીનો, ઓઇલ એન્જિન, ઇલેકટ્રીક વોટર પંપના કારખાના પણ થોડાક ચાલી શકે છે. પરંતુ કારમા દુષ્‍કાળના કાળમાં જમીન સાથે બાથોડીયા ભરતાં આ વિસ્‍તારના તળપદ માનવીઓનો પાષાણરૂપે પૂજાતો ભગવાન હીરારૂપે જાણે તારવાં આવ્‍યો છે. બોટાદના હિફલી વિસ્‍તારમાં અને છુટક છુટક શહેરનાં અન્‍ય વિસ્‍તારોમાં પણ નાના- મોટા સેંકડો હીરાનાં કારખાના શહેરના અને આસપાસના ગામના યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડે છે.