ફાયરબ્રિગેડ માહિતી
 
છેલ્લા દશ વર્ષ દરમ્યાન ફાયર વિભાગમાં ઉમેરાયેલ વાહનો/સાધનોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
 
અનુ. નં.
વાહન/સાધનનો પ્રકાર
વર્ષ
રજી.નંબર
રીમાર્કસ
1
ફાયર બુલેટ
2014
GJ-18-GG 7881
GSDMA
2
ફાયર બુલેટ
2014
GJ-18-GG 7882
GSDMA
3
રેસ્કયુ બોટ
2019
-
GSDMA
4
ટાટા યોધ્ધા
2020
GJ-18-GB 3221
સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસીસ, ગાધીનગર
5
વોટર વાઉઝર
2022
GJ-18-GB 6213
સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસીસ, ગાધીનગર
6
ઈમરજન્સી રેસ્કયુ વ્હીકલ
2023
GJ-18-GB 8477
સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસીસ, ગાધીનગર
7
રેસ્કયુ બોટ
2024
-
સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસીસ, ગાધીનગર
8
ઈમરજન્સી લાઈટીગ ટાવર
-
-
GSDMA