પ્રમુખશ્રીની યાદી -
 
વર્ષ - ૧૯૮૭ - ૧૯૮૮ પછીના સમયના નગરપાલિકાનાં વહીવટદાર / પ્રમુખશ્રીના ચાર્જની વિગત
અનું.નં.
વહીવટદાર / પ્રમુખશ્રીનું નામ
ચાર્જનો સમયગાળો
૧.
શ્રી એચ.એ.ઓઝા, વહીવટદાર તા. ૦પ/૦૩/૮૭ થી ૦૩/૦૭/૮૭
ર.
શ્રી ડી.એમ.ગોહિલ, વહીવટદાર તા. ૦૪/૦૭/૮૭ થી ૦૮/૦પ/૮૮
૩.
શ્રી વી.સી.વર્મા, વહીવટદાર તા. ૦૯/૦પ/૮૮ થી ૧૧/૧૦/૮૮
૪.
શ્રી એસ.યુ.કોઠારી, વહીવટદાર તા. ૧ર/૧૦/૮૮ થી ર૪/૧૦/૮૮
પ.
શ્રી એચ.પી.દોશી, વહીવટદાર તા. રપ/૧૦/૮૮ થી ૧૮/૧ર/૮૮
૬.
શ્રી એસ.યુ.કોઠારી, વહીવટદાર તા. ૧૯/૧ર/૮૮ થી ૦૯/૦૧/૮૯
૭.
શ્રી એમ.એ.ગોટેચા, વહીવટીદાર તા. ૧૦/૦૧/૮૯ થી ર૧/૦પ/૮૯
૮.
શ્રી એચ.પી.દોશી, વહીવટદાર તા. રર/૦પ/૮૯ થી ૧૪/૧ર/૮૯
૯.
શ્રી જી.ડી.સૈયદ, વહીવટદાર તા. ૧પ/૧ર/૮૯ થી ર૦/૧ર/૮૯
૧૦.
શ્રી એચ.પી.દોશી, વહીવટદાર તા. ર૧/૧ર/૮૯ થી ૧૬/૦પ/૯૦
૧૧.
શ્રી એન.યુ.દેશોદી, વહીવટદાર તા. ૧૭/૦પ/૯૦ થી ર૭/૦પ/૯૦
૧ર.
શ્રી એમ.એસ.વ્‍યાસ, વહીવટદાર તા. ર૮/૦પ/૯૦ થી ૩૧/૦૭/૯૩
૧૩.
શ્રી એસ.એમ.પટેલ, વહીવટદાર તા. ૦૧/૦૮/૯૩ થી ૦૯/૦૮/૯૩
૧૪.
શ્રી કે.સી.સંઘવી, વહીવટદાર તા. ૧૦/૦૮/૯૩ થી ૦૩/૧૧/૯૩
૧પ.
શ્રી વી.બી.ગાઠાણી, વહીવટદાર તા. ૦૪/૧૧/૯૩ થી ૧૬/૦૮/૯૪
૧૬.
શ્રી એન.યુ.દેશોદી, વહીવટદાર તા. ૦ર/૦૪/૯૪ થી ૧૬/૦૮/૯૪
૧૭.
શ્રી બી.બી.ભટ્ટ, વહીવટદાર તા. ૧૭/૦૮/૯૪ થી ૩૦/૧૧/૯૪
૧૮.
શ્રી વી.એસ.મોરી, વહીવટદાર તા. ૦૧/૧ર/૯૪ થી ર૧/૧ર/૯૪
૧૯.
શ્રી બી.બી.ભટ્ટ, વહીવટદાર તા. રર/૧ર/૯૪ થી ૧પ/૦૧/૯પ
ર૦.
શ્રી એસ.એમ.પરમાર, પ્રમુખશ્રી તા. ૧૬/૦૧/૯પ થી ૧૦/૦૧/૯૬
ર૧.
શ્રીમતી કે.એન.વાઘેલા, પ્રમુખશ્રી તા. ૧૧/૦૧/૯૬ થી ર૪/૦૧/૯૬
રર.
શ્રી એલ.ડી.મકવાણા, પ્રમુખશ્રી તા. રપ/૦૧/૯૬ થી ર૩/૦૧/૯૭
ર૩.
શ્રી આઇ.એ.મકવાણા, પ્રમુખશ્રી તા. ર૪/૦૧/૯૭ થી ર૩/૦૧/૯૮
ર૪.
શ્રીમતી એસ.આર.સરવેયા, પ્રમુખશ્રી તા. ર૪/૦૧/૯૮ થી ર૮/૦૮/૯૮
રપ.
શ્રી આર.એમ.તન્‍તા, વહીવટદાર તા. ર૯/૦૧/૯૮ થી ૦૭/૦પ/૯૯
ર૬.
શ્રી કે.બી.શાહ, પ્રમુખશ્રી તા. ૦૮/૦પ/૯૯ થી ૧૮/૧ર/૯૯
ર૭.
શ્રી આર.કે.પટેલ, વહીવટદાર તા. ૧૮/૧ર/૯૯ થી ર૩/૦૧/૦૦
ર૮.
શ્રીમતી આર.એસ.પટેલ, પ્રમુખશ્રી તા. ર૪/૦૧/૦૦ થી ર૩/૦૭/૦ર
ર૯.
શ્રી એમ.યુ.યાદવ, પ્રમુખશ્રી તા. ર૪/૦૭/૦ર થી ર૩/૦૧/૦પ
૩૦.
શ્રી ટી.કે.ડામોર, વહીવટદાર તા. ર૪/૦૧/૦પ થી ર૪/૦૬/૦પ
૩૧.
શ્રી ડી.બી.મહેતા, વહીવટદાર તા. ર૪/૦૬/૦પ થી ૦૭/૧૧/૦પ
૩ર.
શ્રીમતી એચ.યુ.દવે, પ્રમુખશ્રી તા. ૦૮/૧૧/૦પ થી ૦૭/૦પ/૦૮
૩૩.
શ્રી રાજુભાઇ એચ.વોરા તા. ૦૮/૦પ/૦૮ થી ૦૭/૧૧/૧૦
૩૪.
શ્રી બળદેવભાઇ બી. સોરઠીયા તા. ૦૮/૧૧/૧૦ થી ૦૭/૦પ/૧૩
૩પ.
શ્રી અનિલભાઇ કે.શેઠ તા. ૦૮/૦પ/૧થી. ૧૧/૧ર/૧પ
૩૬
શ્રીમતી બીનાબેન વાય. મહેતા તા. ૧ર/૧ર/૧પ થી ૧૩/૦૬/૧૮
૩૭
શ્રી મહાસુખભાઈ યુ. કણઝરીયા તા. ૧૪/૦૬/૧૮ થી આજદીન સુધી