સભ્‍યશ્રીઓની યાદી -
 
બોટાદ નગરપાલિકાના સભ્‍યશ્રીઓની યાદી -
અનું.નં.
સભ્‍યશ્રીનું નામ
સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઇલ નંબર
૧.
શ્રીમતી મધુબેન અવસરભાઇ ધોળુ પાટીદાર રેસીડેન્સી, ભાવનગર રોડ
9924250885
ર.
શ્રીમતી હસુમતીબેન ઘનશ્યામભાઇ કડીયા રામનગર, તુરખા રોડ
9173670201
૩.
શ્રી અનિલભાઇ કનૈયાલાલ શેઠ લક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ પાછળ
9824244950
૪.
શ્રી કિશોરભાઇ લધરાભાઇ ચૌહાણ હનુમાનપુરી
9824551561
પ.
શ્રીમતી બિનાબેન યોગેશભાઇ મહેતા પ્લોટ નં.૧ , બાહુબલીનગર, પાળીયાદ રોડ
7600018421
૬.
શ્રીમતી પ્રિયંકાબેન બટુકભાઇ પટેલ નારણનગર - ર, ભજનાનંદન આશ્રમ પાસે
9824802103/7284984770
૭.
શ્રી જેસીંગભાઇ ગાંડાભાઇ લકુમ શિવાજીનગર, પાંચપડા
9824235811
૮.
ભરતભાઇ મફતસંગભાઇ ચૌહાણ શાંતિવન સોસાયટી, પાળીયાદ રોડ
9904365788
૯.
શ્રીમતી મંજુબેન લાલજીભાઇ ગોહેલ શારદા સોસાયટી, રેલ્વે કોલોની પાછડ
9904366210
૧૦.
શ્રીમતી દ્ક્ષાબેન ચંદુભાઇ મકવાણા ગૌતમનગર
9974151575
૧૧.
શ્રી ધુડાભાઇ પોલાભાઇ મીર વિજય સોસાયટી, ખારામાં
7574870461
૧ર.
શ્રી પ્રવિણભાઇ ઠકરશીભાઇ ડેરવાળીયા પછતવર્ગ સોસાયટી
9824680189
૧૩.
શ્રીમતી નિર્મળાબેન પ્રવિણભાઇ પરમાર વણકરવાસ, સાળીંગપુર રોડ
9879956152
૧૪.
શ્રીમતી નિતાબેન પરેશભાઇ પનારા ખોડીયારનગર - ૧, રેલ્વે સ્ટેશન પાછડ
9624433242
૧પ.
શ્રી જેમાભાઇ બચુભાઇ ગોવિંદીયા ખોડીયારનગર - ર
9904814147
૧૬.
શ્રી કાનજીભાઇ માવજીભાઇ ચાવડા ગાયત્રીનગર, લાતી પાછડ
9924826624
૧૭.
શ્રીમતી રશીલાબેન મુળજીભાઇ અલગોતર સવગણનગર, વાડી પ્લોટ
9979195784
૧૮.
શ્રીમતી હલીમાબેન ઉસ્માનભાઇ ખટુંબરા ખોજાનીવાડી
9924283986
૧૯.
શ્રી ગુણવંતભાઇ કાનજીભાઇ કલિવડા વણકરવાસ, વાડી પ્લોટ
9824390957
ર૦.
શ્રી યુસુબભાઇ બચુભાઇ ધંધુકીયા જી.ઇ.બી. ની બાજુમાં, પરા
9879870677
ર૧.
શ્રીમતી નજમાબેન ઇરફાનભાઇ કારીયાણીયા વોરા સોસાયટી, નદી કાંઠા બાજુનો વિસ્તાર
9714050786
રર.
શ્રીમતી સચિતાબેન વિનોદભાઇ ગાંધી છત્રી વાડો ખાંચો, પરા
9824849119
ર૩.
શ્રી કિરીટભાઇ વશરામભાઇ પાટીવાળા ગોવિંદજીની ચલી, પરા વિસ્તાર
9924249136
ર૪.
શ્રી હકાભાઇ લાખાભાઇ ખાંભલીયા ડાભીની વાડી, ગઢડા રોડ
7600016136
રપ.
શ્રીમતી હીનાબેન મનસુખભાઇ લખમાણી વરીયાદેવી મંદીર સામે
7359388378
ર૬.
શ્રીમતી હેમલતાબેન અરવિંદભાઇ દેસાઇ મોટી વાડી
9924247635
ર૭.
શ્રી મહસુખભાઇ ઉજમશીભાઇ કણઝરીયા રાગળી શેરી
9824024933
ર૮.
શ્રી દશરથસિંહ નારણભાઇ સોલંકી વજુભાઇની વાડી, નદી કિનારા
9824886929
ર૯.
શ્રીમતી સવિતાબેન ભુપતભાઇ ચૌહાણ શ્રીનાથ પાર્ક, તુરખા રોડ
9824856477
૩૦.
શ્રીમતી જીતુબેન અંબારામભાઇ હળવદીયા ઘનશ્યામનગર, ગઢડા રોડ
9824856330
૩૧.
શ્રી પ્રભુભાઇ હરજીભાઇ સાપરા શિવનગર, ગઢડા રોડ
9924712517
૩ર.
શ્રી ગણપતભાઇ ચતુરભાઇ કણઝરીયા શ્રીનાથ પાર્ક, તુરખા રોડ
9924973465
૩૩.
શ્રીમતી નુરબાનુબેન મહમદભાઇ શેખ રાજપુત ચોરા
9714828404
૩૪.
શ્રીમતી હંસાબેન કાનજીભાઇ સાકરીયા તાજપર રોડ, હનુમાનજીની દેરી પાસે
9426959148
૩પ.
શ્રી ઇબ્રાહીમભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ માંકડ વોરાવાડ, માંકડ ચોક
9904153575
૩૬.
શ્રી દિનેશભાઇ રણછોડભાઇ કણઝરીયા હિફલી, પટેલ સમાજની વાડી પાસે, શેરી નં ૪
9904746319
૩૭.
શ્રીમતી જશુબેન મનુભાઇ મેખીયા કસ્તુરી પાર્ક વિસ્તાર
૧૦
9924712140
૩૮.
શ્રીમતી રમીલાબેન જસમતભાઇ બાવળીયા ઝવેરનગર, ભાવનગર રોડ
9879249819
૩૯.
શ્રી મેઘજીભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ તલસાણીયા હરણકુઇ, પાણીની ટાંકી
9426266250
૪૦.
શ્રી ધીરુભાઇ ધનજીભાઇ મારૂ હરણકુઇ, પ્રજાપતિ સોસાયટી
9033273847
૪૧.
શ્રીમતી મંજુબેન રાજેશભાઇ વઘેલા નાગલપર દરવાજા, ભંગીવાસ
૧૧
7405383745
૪ર.
શ્રીમતી રંજનબેન જોરૂભાઇ વટુકીયા ગઢડા રોડ, મોચીપરા
8140953631
૪૩.
શ્રી અશોકભાઇ દમજીભાઇ કાકડીયા ગઢડા રોડ, મંગળપરા
9824504713