અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
વિશ્રામગૃહ -
 
વિગત
ફોન નંબર
સત્‍યમ ગેસ્‍ટ હાઉસ 255900
કડવા પાટીદાર બોર્ડીંગ 242476
લેઉવા પટેલ સમાજની વાડી 242440
સમસ્‍ત તળપદા કોળી સમાજ 254935
સમસ્‍ત સતવારા જ્ઞાતિ બોર્ડીંગ 242950
આગાખાન હોસ્‍ટેલ 242505
યોગી ગેસ્‍ટ હાઉસ 242984
અમર ગેસ્‍ટ હાઉસ - ભીખાભાઇ પટેલ 251307
જોશી લોજ એન્‍ડ ગેસ્‍ટ હાઉસ 252050
ભોજભાઇ ધર્મશાળા 255431
ભાવસિંહજી ગેસ્‍ટ હાઉસ 252917
ઇન્‍વેન્‍ચર ગ્રોથ એન્‍ડ સીકયુરીટી લી. 255999,255420,310027
પીરામીડ ઇન્‍વે. પ્રા.લી. 242934,231919,255229
લાભ ઇન્‍વેસ્‍ટમેન્‍ટ 2551968,253253
મહાવીર સીકયુરીટી 309285
યોગી - ૧ ગેસ્‍ટ હાઉસ 251335
યોગી - ર ગેસ્‍ટ હાઉસ 252530