ચેરમેનશ્રીઓની યાદી -
 
અનું.નં.
સમિતિનું નામ
ચેરમેનશ્રીનું નામ
સમિતી સભ્યોશ્રીની યાદી
૧.
કારોબારી સમિતિ શ્રી દશરથભાઇ એન. સોલંકી મહાસુખભાઇ યુ. કણજરીયા, અનિલભાઇ કે. શેઠ, ભરતભાઇ એમ. ચૌહાણ, હકાભાઇ એમ. ખાંભલીયા, જેસીંગભાઇ જી. લકુમ, પ્રભુભાઇ એચ. સાપરા, મંજુબેન એલ. ગોહેલ, હેમલતાબેન એ. દેસાઇ
ર.
આરોગ્‍ય રક્ષણ સમિતિ શ્રી કિરીટભાઇ વી. પાટીવાળા મહાસુખભાઇ યુ. કણઝરીયા, પ્રભુભાઇ એચ. સાપરા, સવિતાબેન બી. ચૌહાણ, નજમાબેન એ., કારીયાણીયા
૩.
જાહેર બાંધકામ સમિતિ શ્રી પ્રભુભાઇ એચ. સાપરા ગણપતભાઇ સી. કણઝરીયા, જેસીંગભાઇ જી. લકુમ, હેમલતાબેન એ. દેસાઇ, સચીતાબેન વી. ગાંધી
૪.
ગટર સમિતિ શ્રી ઇબ્રાહીમભાઇ માંકડ ધુડાભાઇ પી. મીર, કાનજીભાઇ એમ. ચાવડા, ભારતભાઇ એમ. ચૌહાણ, હિનાબેન એમ. લખમાણી
પ.
આગશામક અને વિજળી દિવા. સમિતિ શ્રીમતી મધુબેન અવસરભાઇ ધોળુ ભરતભાઇ એમ. ચૌહાણ, ઇબ્રાહીમભાઇ આઇ. માંકડ, ધીરૂભાઇ ડી. મારૂ, જીતુબેન એ. હળવદીયા
૬.
નગર રચના અને શહેર સુધારણા સમિતિ શ્રી પ્રિયંકાબેન બી. પટેલ મહાસુખભાઇ યુ. કણઝરીયા, કિરીટભાઇ વી. પાટીવાળા, અનિલભાઇ કે. શેઠ, હેમલતાબેન એ. દેસાઇ, મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રી અથવા તેમના પ્રતિનિધિ, સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રાંત અધિકારી - બોટાદ, મુખ્ય અધિકારી અથવા યથા પ્રસંગ સેક્રેટરી
૭.
એસ્‍ટાબ્‍લીશમેન્‍ટ સમિતિ શ્રી ધીરૂભાઇ ડી. મારૂ જેસીંગ જી. લકુમ, પ્રભુભાઇ એચ. સાપરા, પ્રીયંકાબેન બી. પટેલ, રમીલાબેન જે. બવળીયા
૮.
સમાજ કલ્‍યાણ સમિતિ શ્રી હિનાબેન એમ. લખમાણી નજમાબેન એ. કરીયાણીયા, હસુમતીબેન જી. કડીયા, મંજુબેન એલ. ગોહેલ, જીતુબેન એ. હળવદીયા
૯.
પાણી પુરવઠા સમિતિ શ્રી ધુડાભાઇ પોલાભાઇ મીર ગણપતહ્બાઇ સી. કણઝરીયા, હકાભાઇ એલ. ખાંભલીયા, પ્રિયંકાબેન બી. પટેલ, મધુબેન એ. ધોળુ